Disseny de la base de dades

Dades extretes

De cada estudi s’ha extret informació administrativa, informació sobre la metodologia d’estudi, característiques dels pacients, resultats i risc de biaix.

Informació administrativa:

Cita completa de totes les publicacions derivades de l’estudi i de les pàgines web on es proporciona informació del mateix, autors de l’estudi, filiació dels autors, lloc de realització de l’estudi, nombre de centres participants, finançament de l’estudi i conflictes d’interès dels investigadors.

Disseny de l’estudi:

Criteris d’inclusió i exclusió de l’estudi, disseny pròpiament dit (paral·lel, creuat, factorial), objectiu de l’estudi (eficàcia, manteniment d’eficàcia), metodologia de la generació de la seqüència d’aleatorització, tipus d’ocultació de la seqüència d’aleatorització, mètode de cegament de les intervencions d’estudi, existència d’una fase wash-out prèvia i durada de la mateixa, existència d’un període de preinclusió (run-in o lead-in period), durada i resultats del mateix, existència d’un estudi de seguiment en completar l’assaig clínic aleatoritzat i remuneració dels participants per participar-hi.

Variables:

Pel que fa a les variables d’estudi, hem recollit si s’ha investigat l’efecte del tractament sobre els símptomes de TDAH, inatenció, hiperactivitat / impulsivitat, ansietat, depressió, impressió clínica global, qualitat de vida, funcionament psicosocial, abandonament del estudi i les seves causes, variables neuropsicològiques, de neuroimatge, de comportament en un laboratori que simula una aula, de reacció en un simulador de conducció, rendiment acadèmic, variables fisiològiques com pes, talla, freqüència cardíaca o pressió arterial. De les variables psicomètriques, a més, s’ha recollit l’escala i versió utilitzada. Pel que fa a la seguretat, hem recollit els abandonaments per esdeveniments adversos, la incidència de qualsevol esdeveniment advers, esdeveniments adversos greus, i de cada tipus d’esdeveniment advers. Sobre l’anàlisi estadística hem recollit el tipus d’anàlisi realitzat i la metodologia d’imputació de dades emprada.

Intervencions investigades:

S’ha recollit informació sobre els fàrmacs investigats, codi ATC, formulació farmacèutica, dosi mínima, màxima i mitjana, pauta d’administració, durada del tractament i mètode per conèixer l’adherència a la medicació de l’estudi. També s’ha recollit informació sobre els tractaments farmacològics i psicoterapèutics concomitants administrats.

Característiques dels pacients:

  • Característiques sociodemogràfiques: edat, gènere, raça entre altres
  • Tipus de TDAH, antecedents patològics i comorbiditats.
  • Puntuació basal de les escales administrades de símptomes de TDAH, trastorn oposicionista desafiant (TOD), ansietat, depressió, qualitat de vida, funcionament (psicosocial), i mesures basals de les variables fisiològiques (veure Resultats).
  • Antecedents de tractament farmacològic del TDAH.

Resultats:

Eficàcia sobre símptomes de TDAH, impressió clínica, símptomes de TOD, consum de substàncies, símptomes depressius i d’ansietat, qualitat de vida, funcionament psicosocial, abandonament del tractament i causes del mateix, incidència de tots els efectes indesitjats publicats, resultats sobre variables fisiològiques (pressió arterial, FC, QT, pes, alçada). Pel que fa a l’eficàcia s’han recollit resultats expressats com a puntuació final, canvi respecte al valor basal o proporció de responedors. S’han extret les dades crues i dades estandarditzades (p.e. T-score) per a cada intervenció investigada. D’aquelles variables que presenten uns valors que depenen de la intervenció administrada (p.e. puntuació basal, final, efectes indesitjats, variables fisiològiques, …) s’ha extret la informació per separat per a cada braç d’estudi. La informació no disponible s’ha sol·licitat als autors de correspondència dels articles.

    Vols saber més de Minerva?

    Nom (Obligatori)(Obligatori)
    Correu electrònic(Obligatori)