Disseny de la base de dades

Risc de biaix

Hem avaluat el risc de biaix dels estudis inclosos mitjançant l’administració de dues escales: Cochrane risk of bias tool i l’escala de Jadad.

L’instrument de la col·laboració Cochrane avalua el risc de biaix a partir de la descripció i adequació de 7 dominis: generació de la seqüència d’aleatorització, ocultació de la seqüència d’aleatorització, cegament de pacients i investigadors, cegament de l’avaluació de les variables de resultat, resultats amb dades incompletes, publicació selectiva dels resultats i altres biaixos (p.e. efecte carry-over en assajos clínics amb un disseny creuat o biaix per tenir un interès particular). Alguns dels dominis s’han avaluat a nivell d’estudi (generació de la seqüència d’aleatorització, ocultació de la seqüència d’aleatorització, publicació selectiva dels resultats i altres biaixos) mentre que altres dominis s’avaluen a nivell de cada variable (cegament de pacients i investigadors i cegament de l’avaluació de les variables de resultat). Aquest instrument assigna un risc de biaix per cada entrada en termes de “baix”, “poc clar” i “alt”.

L’escala de Jadad puntua l’aleatorització i el cegament de l’estudi i la descripció de l’aleatorització, el cegament i la descripció de les pèrdues. Aquesta escala proporciona una puntuació final amb un rang queva de 0 a 5.

    Vols saber més de Minerva?

    Nom (Obligatori)(Obligatori)
    Correu electrònic(Obligatori)
    Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.